Historie Stichting Jan Huysman Wz. Fonds

Per 1-1-2016 heeft de toenmalige sponsor ADM Cocoa BV besloten de toekomstige afspraken over te brengen naar BPF Zoetwaren.
Het Stichting Jan Huysman Wz. Fonds is per 1-1-2016 een slapend fonds.

Per 1-1-2016 is het pensioenfonds een gesloten fonds. Werkgever Olam Cocoa BV heeft besloten om per die datum de nieuwe aanspraken onder te brengen bij Pensioenfonds Zoetwaren.
De opgebouwde aanspraken blijven nog onder de verantwoording van Stichting Jan Huysman Wz. Fonds.
Per 1-1-2018 is Stichting Jan Huysman Wz. Fonds in liquidatie en heeft de pensioenaanspraken en -rechten overgedragen aan Algemeen Pensioenfonds VOLO Pensioen.

---------------------------

 

De Stichting Jan Huysman Wz. Fonds is opgericht bij notariële akte op 3 september 1946 en genoemd naar de toenmalige eigenaar van Cacaofabriek De Zaan N.V.

De Stichting verzorgt nu de pensioenen van de medewerkers van ADM Cocoa BV en de aan haar gelieerde ondernemingen.

Reeds bij de start van het Fonds was de pensioenregeling een eindloon regeling. Het maximaal meetellende salaris bedroeg toen € 2.723,--.

Op 1 januari 1957 is de aftrek AOW in het reglement gekomen.

Op 1 januari 1966 heeft er een ingrijpende wijziging van het reglement voorgedaan.

Met ingang van 1 januari 1986 is de pensioenregeling voor volledig arbeids-ongeschikten uitgebreid met een aanvullende arbeidsongeschiktheidspensioen ter grootte van 20% van het deel van het salaris beneden WAO-grens. Deze wijziging is in 1988 geëffectueerd. 

Per 31 december 1989 is een dertiende maand van de totaal verzekerde pensioenen met betrekking tot de ex-deelnemers, en een dertiende maandag salaris in de pensioengrondslag met betrekking tot de deelnemers toegekend.

Met ingang van 1 januari 1990 is de pensioenregeling uitgebreid met weduwnaarspensioen voor vrouwen en is er een regeling voor partnerpensioen ingevoerd.

Met ingang van 1 januari 1997 is de pensioenregeling ingrijpend gewijzigd, de belangrijkste wijzigingen waren o.a.:
  * Tegenover het vervallen van het ongehuwdenpensioen staat de mogelijkheid om het nabestaandenpensioen uit te ruilen voor een toeslag op het ouderdomspensioen.
  * Ook voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten is er een aanvullend arbeids- ongeschiktenpensioen verzekerd.

In verband met de gewijzigde pensioenwetgeving met betrekking tot prépensioen is per 1 januari 2006 een nieuwe pensioenregeling ingegaan. Voor deelnemers die op 31 december 2005 deelnemer waren in het fonds en zijn geboren voor 1 januari 1950 wordt de vanaf 1 januari 1997 geldende regeling gehandhaafd. Voor de overige deelnemers zijn de volgende regelingen doorgevoerd:
  * De vakantieregeling maakt nu deel uit van het pensioengevend salaris
  * De opbouw van prépensioen bij het bedrijfspensioenfonds is komen te vervallen.

Per 1 juli 2010 heeft er wederom een aanpassing in de regeling plaatsgevonden.
De eindloonregeling, die het fonds al vanaf de oprichting had is overgegaan in een middelloonregeling.
Belangrijke wijzigingen zijn een verlaging van de premie voor de medewerkers, een hogere pensioenopbouw, het afschaffen van het tijdelijk nabestaandenpensioen en het feit dat het nabestaandenpensioen omgezet is van een opbouw- naar een risicoregeling.